,February 2018 23
آخرین ها
گالری چه‌ شد که خشک‌ شدیم؛ باران یا سوءمدیریت؟/ پاسخ کردوانی/ ۲ نوع خشکسالی وجود دارد؛ اقلیمی و آبی، ما هر دوی اینها را داریم، ولی بیشتر درگیر دومی هستیم